<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมกันจับกุมผู้ค้าสุนัขและซากสุนัข

วันที่ 24 พ.ย. 57 เวลา 15.00น. นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมกันจับกุมผู้ค้าสุนัขและซากสุนัขจำนวน 2 รายส่งดำเนินคดีกับ สภ.ป่าแดด สำหรับสุนัข ได้มอบให้เจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์เชียงรายนำไปเลี้ยงที่ ด่านกักสัตว์เชียงของ
 


วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.ป่าแดด ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงาน สัตวบาล และปศุสัตว์ตำบล ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่17-18พย.57 อ.ป่าแดด ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ออกบริการแจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ออกบริการแจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 แนะนำภาระกิจแต่ละหน่วยงานส่วนราชการ

นายอำเภอป่าแดดพบประชาชน
ฟังการบรรยายธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ออกหน่วยรณรงค์ ผ่าตัด - ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557

ออกหน่วยรณรงค์ ผ่าตัด - ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย
 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557

ทีมงาน
ทีมงานรณรงค์ทำหมันจากกลุ่มสุขภาพจังหวัดและโซนพาน ป่าแดด เวียงป่าเป้า แม่สรวย
หัวหน้าสุขภาพสัตว์และท่านปศุสัตว์อำเภอ

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer และศึกษาดูงาน ณ สถานีทดสอบพันธืสัตว์พะเยา , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา


นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจัดการอบรม ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer ที่ห้องประชุมอำเภอป่าแดด  และศึกษาดูงาน ณ สถานีทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีเกษตรกรเข้ารร่วมอบรมจำนวน ๔๙ รายวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ฟาร์มมาตรฐาน

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนำทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้แก่  นายวีรพงค์   สวยสม  นักวิชาการสัตวบาล และนางสาววราภรณ์  คำเงิน  ปศุสัตว์ตำบล  ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ฟาร์มมาตรฐาน บ้านแม่พุง  ม.๒  ต.ป่าแดด  เพื่อออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา