<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

งานพัฒนาบุคลากร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.)" รุ่นที่ 51ปีงบประมาณ 2552 เมื่อเดือนมีนาคม 2552 และได้เข้าร่วมพิธี รับมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยะฐานะเกษตรตราธิปัตย์ เมื่อวันที่18 กันยายน 2552
มอบไก่พื้นเมืองให้เกษตรกรที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า ทำพิธีมอบไก่พื้นเมืองให้เกษตรกรที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันมะค่า เพื่อนำไปเลี้ยงสร้างรายได้และมีอาหารโปรตีนในครัวเรือน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นโดยการส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

อบรมอาสาปศุสัตว์อำเภอป่าแดด

สำนักงานปศุสัตว์ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างเพื่อดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ห้องประชุม อบต.โรงช้าง มีอาสาปศุสัตว์เข้ารับการทบทวนความรู้จำนวน ๑๒ คน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจัดพิธีการ มอบโค ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจัดพิธีการ มอบโค ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธกค.) 50 ตัว เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโพธิ์เงิน โดยมีนายอำเภอป่าแดด ท่าน พิภัช ประจันเขตต์ เป็นประธานมอบ โดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังมี นายทิวากร บำรุงรส สัตวเพทย์ สนง.ปศอ.แม่ลาว มาช่วยจัดเตรียมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเกษตรกรรับมอบจากตำบลศรีโพธิ์เงิน รายละ 1 ตัว รวม 50 ราย