<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา

วันที่ 16 สิงหาคม 2554สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาลและนางสาวสุพรรณี ยามี ปศุสัตว์ตำบล ได้ฝึกอบรมเกษตกรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา ณ วัดสันกอง หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดดและได้มีเกษตรกรเข้าร่วม 2 หมู่บ้าน คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่2 บ้านสันกอง ตำบลโรงช้าง และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง ตำบลศรีโพธิ์เงิน
ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้รับเกียรติจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชน โดยนายวัชระ ฉลองแดน
พัฒนาการอำเภอป่าแดด ได้เข้าร่วมบรรยาย ในครั้งนี้ด้วย
ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดและพัฒนาการอำเภอป่าแดดร่วมบรรยาย

เกษตรกรผู้เข้าอบรมมีท่าทีสนใจมากๆ
ได้ความรู้กลับบ้านไปเต็มๆ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 สันกอง อธิบายระบบของบ่อก๊าซชีวภาพ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลืองบรรยายบ่อก๊าซชีวภาพว่าของผมก็ไม่แพ้บ่ออื่นๆเหมือนกัน

กากจากบ่อก๊าซ นำมาเป็นปุ๋ยรดผักสวนครัวไดดีมากๆพ่อหลวงบอกมา

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ส่งเกษตรกรเข้าอบรมผู้นำเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด โดยนายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล ได้พาเกษตรกรผู้นำกลุ่มเกษตรกรสันมะค่า นายเอนก คำเปล่ง เข้าร่วมอบรมผู้นำเกษตรกรภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย

นายจรัญ ใจลังกา ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯและ
บรรยาย การสร้างบุคลิกการเป็นผู้นำที่ดี
ผู้นำเกษตรกรจากพะเยา
ผู้นำฯจากเชียงราย
ลงทะเบียน
วีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล จากอำเภอป่าแดด
ทีมงานของคุณอรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการของศูนย์ฯที่ทั้งต้อนรับ ลงทะเบียน

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่

นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสััตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการสัตวบาล และปศุสัตว์ตำบลป่าแดด ออกร่วมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ตลาดรุ้งเจริญ ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ร่วมแจกเวชภัณฑ์ สำหรับสัตว์ร่วมบริการทำหมันสุนัข แมว