<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer และศึกษาดูงาน ณ สถานีทดสอบพันธืสัตว์พะเยา , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา


นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจัดการอบรม ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer ที่ห้องประชุมอำเภอป่าแดด  และศึกษาดูงาน ณ สถานีทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีเกษตรกรเข้ารร่วมอบรมจำนวน ๔๙ ราย