<....ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ส่งเกษตรกรเข้าอบรมผู้นำเกษตรกร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด โดยนายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล ได้พาเกษตรกรผู้นำกลุ่มเกษตรกรสันมะค่า นายเอนก คำเปล่ง เข้าร่วมอบรมผู้นำเกษตรกรภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย

นายจรัญ ใจลังกา ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯและ
บรรยาย การสร้างบุคลิกการเป็นผู้นำที่ดี
ผู้นำเกษตรกรจากพะเยา
ผู้นำฯจากเชียงราย
ลงทะเบียน
วีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล จากอำเภอป่าแดด
ทีมงานของคุณอรอนงค์ พิมพ์คำไหล นักวิชาการของศูนย์ฯที่ทั้งต้อนรับ ลงทะเบียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น