<...ร่วมฉลองเชียงรายครบรอบ ๗๕๐ ปี ...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจับกุมผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งผิดกฏหมาย พรบ.ควบคุมโรคระบาดสัตว์


บูรณาการหน่วยงานดำเนินคดีจับเป็ดไล่ทุ่งที่ลักลอบมาเลี้ยงพื้นที่เชียงรายครับ ทั้งฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ด่านกักสัตว์เชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และปศุสัตว์อำเภอท้องที่รับผิดชอบ
 วันนี้26พฤษภาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอ นสพ.พืชผล น้อยนาฝาย นสพ.ชำนาญการพิเศษจาก สนง.ปศุสัตว์เชียงราย นายประภาส พันธ์กวี ด่านกักสัตว์เชียงราย นายวีรพงค์ สวยสม นักวิชาการสัตวบาล นายสมรภูมิ สวาทนา ปลัดอำเภอพร้อมกำลัง อส. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าแดด นายสิงห์หาญ พรามไธสง กำนัน ต.สันมะค่า นายคำพัน วิเศษภักดี ผญบ. ม.8พร้อมทีมผู้ช่วย ร่วมจับกุมผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งผิดกฏหมาย พรบ.ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2542 และเคลื่อนย้ายเป็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่กลางทุ่งนา ม.8 ต.สันมะค่า จำนวน 2,000ตัว

เคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาในเขตประกาศโรคระบาดสัตว์ชนิด เอเวียน อินฟูเอนซา ในสัตว์ปีกทุกชนิด และกระทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขตจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ในท้องที่รับผิดชอบ กระทำความผิดตามมาตรา 22 และมาตรา 34 วรรคหนึ่ง


" ฝากเตือนชาวเป็ดไล่ทุ่ง " อย่ามาอีกเลย...!!! เตือนแล้วไม่ฟังดื้อลักลอบเข้มมาเลี้ยงในพื้นที่เชียงราย จับจริง 2 คดีเลย จำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท ของกลางถูกยึดหมด


วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมกันจับกุมผู้ค้าสุนัขและซากสุนัข

วันที่ 24 พ.ย. 57 เวลา 15.00น. นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมกันจับกุมผู้ค้าสุนัขและซากสุนัขจำนวน 2 รายส่งดำเนินคดีกับ สภ.ป่าแดด สำหรับสุนัข ได้มอบให้เจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์เชียงรายนำไปเลี้ยงที่ ด่านกักสัตว์เชียงของ
 


วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.ป่าแดด ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงาน สัตวบาล และปศุสัตว์ตำบล ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่17-18พย.57 อ.ป่าแดด ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ออกบริการแจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ออกบริการแจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 แนะนำภาระกิจแต่ละหน่วยงานส่วนราชการ

นายอำเภอป่าแดดพบประชาชน
ฟังการบรรยายธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ออกหน่วยรณรงค์ ผ่าตัด - ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557

ออกหน่วยรณรงค์ ผ่าตัด - ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย
 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557

ทีมงาน
ทีมงานรณรงค์ทำหมันจากกลุ่มสุขภาพจังหวัดและโซนพาน ป่าแดด เวียงป่าเป้า แม่สรวย
หัวหน้าสุขภาพสัตว์และท่านปศุสัตว์อำเภอ

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer และศึกษาดูงาน ณ สถานีทดสอบพันธืสัตว์พะเยา , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา


นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจัดการอบรม ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer ที่ห้องประชุมอำเภอป่าแดด  และศึกษาดูงาน ณ สถานีทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีเกษตรกรเข้ารร่วมอบรมจำนวน ๔๙ รายวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ฟาร์มมาตรฐาน

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนำทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้แก่  นายวีรพงค์   สวยสม  นักวิชาการสัตวบาล และนางสาววราภรณ์  คำเงิน  ปศุสัตว์ตำบล  ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ฟาร์มมาตรฐาน บ้านแม่พุง  ม.๒  ต.ป่าแดด  เพื่อออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา