<...ร่วมฉลองเชียงรายครบรอบ ๗๕๐ ปี ...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปบล็อก.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ..จังหวัดเชียงราย>

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อ.ป่าแดด ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงาน สัตวบาล และปศุสัตว์ตำบล ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
วันที่17-18พย.57 อ.ป่าแดด ออกให้ความรู้และมอบวัคซีนฯโค-กระบือ สัตว์ปีกให้เกษตรกรร่วมกับ ศูนย์กระจายวัคซีนประจำตำบล ตามมโยบายจังหวัดและกรมปศุสัตว์

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ออกบริการแจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 วันนี้ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นำโดยนายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด ออกบริการแจกวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีดอนมูล ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
 แนะนำภาระกิจแต่ละหน่วยงานส่วนราชการ

นายอำเภอป่าแดดพบประชาชน
ฟังการบรรยายธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ออกหน่วยรณรงค์ ผ่าตัด - ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557

ออกหน่วยรณรงค์ ผ่าตัด - ทำหมัน สุนัข-แมว ฟรี ที่อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย
 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2557

ทีมงาน
ทีมงานรณรงค์ทำหมันจากกลุ่มสุขภาพจังหวัดและโซนพาน ป่าแดด เวียงป่าเป้า แม่สรวย
หัวหน้าสุขภาพสัตว์และท่านปศุสัตว์อำเภอ

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer และศึกษาดูงาน ณ สถานีทดสอบพันธืสัตว์พะเยา , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา


นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด และทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดจัดการอบรม ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเกษตรกร สู่ smart farmer ที่ห้องประชุมอำเภอป่าแดด  และศึกษาดูงาน ณ สถานีทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีเกษตรกรเข้ารร่วมอบรมจำนวน ๔๙ รายวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ฟาร์มมาตรฐาน

 นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดนำทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าแดดได้แก่  นายวีรพงค์   สวยสม  นักวิชาการสัตวบาล และนางสาววราภรณ์  คำเงิน  ปศุสัตว์ตำบล  ออกตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ) ฟาร์มมาตรฐาน บ้านแม่พุง  ม.๒  ต.ป่าแดด  เพื่อออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้าย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การอบรมเกษตรกรผู้นำหมู่บ้านปศุสัตว์นำร่อง

สำนักงานปสุสัตวือำเภอป่าแดด ร่วมกับกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ดำเนินการอบรมเกษตรกร โครงการ จัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์


วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปศุสัตว์อำเภอป่าแดดรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรวันที่ 9 มกราคม 2555 นายดวงเนตร  เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด พร้อมด้วยนายวีรพงค์  สวยสม  นักวิชาการสัตวบาล และนางสาวสุพรรณี  ยามี  ปศุสัตว์ตำบล  และนายชุมพล  เชื้อเมืองอาสาปศุสัตว์ตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ออกทำวัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร
1.       โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ให้แก่ฝูงโคของนายประทุน  มาฟู   หมู่ 8  ศรีบังวัน ตำบลโรงช้าง
2.       โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ให้แก่ฝูงกระบือของนายสะวงค์  สายอุปราษ  หมู่ 8  บ้านดอนศิลา  ตำบลศรีโพธิ์เงิน